แสงสังข์ อ.; เส็งชื่น ณ. รูปแบบการเขียนข่าวนำแบบสรุปความภาษาอังกฤษจากข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นออนไลน์. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 3, n. 2, p. 117–132, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/258234. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.