ขำศรี ธ.; ไชยมงคล ท. การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล . วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 15–32, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255535. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.