พรมรอด ณ. .; ทองย้อย น. .; อ่วมอิ่มพืช ภ. .; จันทร์สดใส ธ. .; แสงเงิน ภ. . . รูปแบบการเขียนชื่อพืชวัตถุในตำรายา วัดไพรสุวรรณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ พส.ข.0264. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 2, n. 2, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255441. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.