นัยจรัญ ข. . มอง “หุบผาราชินี” ผ่านมุมมองสตรีนิยม. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 2, n. 1, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255358. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.