จันทะวงษ์ศรี ว.; ปานบรรจง น. .; แจ่มจันทร์ ส.; ทับทิม ณ. การศึกษากลวิธีการแปลชื่อเรื่องอานิเมะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 3, n. 1, p. 33–46, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255351. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.