มาเขียว น. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 2, p. 73–88, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249168. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.