เพ็ชรดี ว.; หมั่นยิ่ง ว. การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 2, p. 27–37, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249165. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.