ปานทอง ส. บทบรรณาธิการ. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 2, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249162. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.