นัยจรัญ ข. บทความแนะนำหน้งสือ: Colorful. วารสารอักษราพิบูล, Phitsanulok, Thailand, v. 1, n. 1, p. 90–94, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/249161. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.