(1)
ภัทรมูล น.; นาคสุข ย. จารึกของอาณาจักรพุกาม. Aksara Pibul J 2023, 4, 139-157.