(1)
ศรีฟอง ข.; นาคพรม ณ.; พาชื่นใจ ส.; รอดยิ้ม ภ.; แสงเงิน ภ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสารต้นฉบับตำรายาแพทย์แผนไทย วัดกรับพวงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก. Aksara Pibul J 2023, 4, 37-62.