(1)
แสงสังข์ อ.; เส็งชื่น ณ. รูปแบบการเขียนข่าวนำแบบสรุปความภาษาอังกฤษจากข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นออนไลน์. Aksara Pibul J 2022, 3, 117-132.