(1)
ขำศรี ธ.; ไชยมงคล ท. การศึกษาคำปรากฏร่วม (Collocation) Have Get Take และ Give ที่ปรากฏในข่าวโควิด 19 ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยใช้คลังข้อมูล. Aksara Pibul J 2022, 3, 15-32.