(1)
พรมรอด ณ. .; ทองย้อย น. .; อ่วมอิ่มพืช ภ. .; จันทร์สดใส ธ. .; แสงเงิน ภ. . . รูปแบบการเขียนชื่อพืชวัตถุในตำรายา วัดไพรสุวรรณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ พส.ข.0264. Aksara Pibul J 2022, 2.