(1)
จันทะวงษ์ศรี ว.; ปานบรรจง น. .; แจ่มจันทร์ ส.; ทับทิม ณ. การศึกษากลวิธีการแปลชื่อเรื่องอานิเมะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย. Aksara Pibul J 2022, 3, 33-46.