(1)
เพ็ชรดี ว.; หมั่นยิ่ง ว. การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ. Aksara Pibul J 2020, 1, 27-37.