(1)
เพ็ชรดีว.; หมั่นยิ่งว. การศึกษาความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดของมนุษย์ที่ปรากฏในวรรณกรรม ประกอบพิธีการทำขวัญนาค : บทปฏิสนธิ. Aksara Pibul J 2020, 1, 27-37.