(1)
ดีที่สุด อ. “แม่” กับธรรมชาติในวรรณกรรมยุคโลกาภิวัตน์ : มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ. Aksara Pibul J 2020, 1, 8-26.