(1)
ปานทอง ส. บทบรรณาธิการ. Aksara Pibul J 2020, 1.