[1]
ภัทรมูล น. และ นาคสุข ย. 2023. จารึกของอาณาจักรพุกาม. วารสารอักษราพิบูล. 4, 1 (มิ.ย. 2023), 139–157.