[1]
ศรีฟอง ข., นาคพรม ณ., พาชื่นใจ ส., รอดยิ้ม ภ. และ แสงเงิน ภ. 2023. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสารต้นฉบับตำรายาแพทย์แผนไทย วัดกรับพวงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก . วารสารอักษราพิบูล. 4, 1 (มิ.ย. 2023), 37–62.