[1]
แสงสังข์ อ. และ เส็งชื่น ณ. 2022. รูปแบบการเขียนข่าวนำแบบสรุปความภาษาอังกฤษจากข่าวสถานการณ์โควิด 19 ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่นออนไลน์. วารสารอักษราพิบูล. 3, 2 (ธ.ค. 2022), 117–132.