[1]
พรมรอด ณ. , ทองย้อย น. , อ่วมอิ่มพืช ภ. , จันทร์สดใส ธ. และ แสงเงิน ภ. 2022. รูปแบบการเขียนชื่อพืชวัตถุในตำรายา วัดไพรสุวรรณ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เอกสารจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ พส.ข.0264. วารสารอักษราพิบูล. 2, 2 (มี.ค. 2022).