[1]
จันทะวงษ์ศรี ว., ปานบรรจง น. , แจ่มจันทร์ ส. และ ทับทิม ณ. 2022. การศึกษากลวิธีการแปลชื่อเรื่องอานิเมะจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย. วารสารอักษราพิบูล. 3, 1 (มิ.ย. 2022), 33–46.