[1]
ดีที่สุด อ. 2020. “แม่” กับธรรมชาติในวรรณกรรมยุคโลกาภิวัตน์ : มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ. วารสารอักษราพิบูล. 1, 2 (ธ.ค. 2020), 8–26.